Informacija o obradi osobnih podataka

Osiguravajuće društvo GENERALI zavarovalnica d.d. poštuje pravo na privatnost pojedinca. Ova informacija namijenjena je svima koji posluju sa nama putem naše Podružnice Zagreb, te vas ovim putem želimo obavijestiti da kao voditelj obrade vaših osobnih podataka djelujemo odgovorno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o osiguranju i drugim propisima koji uređuju obradu osobnih podataka u osiguravajućem društvu. Vaše podatke čuvamo i obrađujemo isključivo u svrhu sklapanja i provedbe ugovora o osiguranju, te pružanja ostalih povezanih usluga koje želite i očekujete od nas. Uzimamo u obzir vaše pravo na privatnost i želimo da budete svjesni svojih prava pri obradi osobnih podataka koji se odnose na vas.

Tko je voditelj odgovoran za obradu vaših podataka?

Voditelj obrade je GENERALI zavarovalnica, Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 05986463089. Osnivač podružnice: GENERALI zavarovalnica d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija. Osobnim podacima osim ovlaštenih zaposlenika GENERALI zavarovalnica, Podružnice Zagreb pristupaju i naši pažljivo odabrani vanjski pružatelji usluga koji su s nama sklopili ugovor o obradi osobnih podataka, u skladu s načelima i provedbom tehničkih i organizacijskih mjera definiranih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Koje se informacije smatraju osobnim podacima?

Osobni podaci su informacije koje se odnose na vas, a bez kojih ne možemo sklopiti ili ispuniti ugovor o osiguranju kao što su vaše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, datum rođenja, OIB, kontakt podaci, kao i sve druge informacije koje mogu identificirati identitet pojedinca i koje se odnose na njega.

U koju svrhu i temeljem koje pravne osnove obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem zakonskih propisa, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, odredbama Zakona o osiguranju, te drugim važećim propisima koji uređuju poslove osiguranja i zaštite osobnih podataka.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka za pred-ugovorne i ugovorne svrhe je sklapanje i izvršenje ugovora, kako je definirano u GDPR Uredbi i drugim propisima iz područja osiguranja. Ova pravila primjenjujemo i u slučaju da obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka (npr. Zdravstvene informacije u vezi sa sklapanjem i izvršenjem ugovora iz područja zdravstvenog i životnog osiguranja).

Također obrađujemo osobne podatke kako bismo poštivali svoje izravne pravne interese ili pravne interese trećih strana. Takve su obrade potrebne u slijedećim primjerima:

 • iz pravnih razloga (na primjer, naplata nepodmirenih potraživanja);
 • iz poslovnih razloga (npr. mjere u slučaju kršenja ugovora);
 • iz sigurnosnih razloga (na primjer, izbjegavanje kompromitiranja integriteta, originalnosti, dostupnosti ili povjerljivosti podataka);
 • iz tržišnih razloga (npr direktni marketing, oglašavanje naše usluge i usluge drugih tvrtki u AS grupe, kao i istraživanja tržišta i ankete);
 • za osiguravanje informacijske sigurnosti i funkcioniranja informacijskih sustava;
 • za sprječavanje i otkrivanje zloupotreba i prijevara ili drugih oblika kažnjivog ponašanja; posebno obrađujemo podatke za prepoznavanje indikatora koji bi mogli ukazivati ​​na zlouporabu sklopljenih osiguranja ili prijevare u osiguranju.

Vaše osobne podatke također obrađujemo i kako bismo ispunili naše zakonske obveze. To uključuje naše obveze ispunjavanja zahtjeva nadzornih tijela, poreznih obveza, kao i naših zahtjeva nastalih temeljem savjetovanja ili ispitivanja potreba i zahtjeva naših klijenata.

Vaši osobni podaci mogu također biti obrađeni na osnovi vaše privole, obično u slučajevima gdje je vaša privola dana u okviru naših promotivnih događanja, nagradnih igara i slično.

Posebno napominjemo da su nam vaši osobni podaci nužni za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju i za potrebe izvršavanja naših zakonskih obaveza, te bez istih ne možemo sklapati ugovore o osiguranju niti izvršavati sadržaj istih.

Tko su primatelji vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke proslijediti ćemo u svrhu pružanja usluga koje ste ugovorili s nama:

 • društvima za reosiguranje i osiguranje
 • Hrvatskom uredu za osiguranje
 • Našim prodajnim partnerima (zastupnicima i posrednicima u osiguranju)
 • tijelima javne vlasti i državne uprave, sudovima i ostali primatelji
 • pružateljima usluga tiska i dostave
 • pružateljima usluga obrade odštetnih zahtjeva i asistencije

Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom, uz iznimku tijela državne i javne vlasti koja primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima.

Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole bit će primijenjeno i na navedena društva.

Gdje se obrađuju vaši osobni podaci?

Obrada se vrši unutar Europskog gospodarskog prostora. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

Koja su vaša prava u vezi obrade vaših osobnih podataka?

Na vaš zahtjev dužni smo vam dati informaciju koje vaše osobne podatke i kako obrađujemo.

Ukoliko obrađujemo osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Možete zatražiti ograničenu obradu podataka ukoliko sporite njihovu točnost ili pravnu osnovu obrade sve dok se podaci ne isprave ili dok se ne utvrdi pravna osnova obrade.

Ukoliko je primjenjivo, od nas možete tražiti brisanje ili prijenos svojih osobnih podataka,.

Imate pravo na prigovor, ako vaše podatke obrađujemo temeljem javnog interesa, naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih osoba.

Vaša prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na naša adresu GENERALI zavarovalnica, Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, 10000 Zagreb ili elektronskom poštom na e-mail adresu: info@as.hr.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Sukladno načelu ograničenja pohrane osobnih podataka, GENERALI zavarovalnica, Podružnica Zagreb osigurava čuvanje podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju vremenska razdoblja čuvanja podataka, primjenjivim propisom definiranim rokovima zastare potraživanja te internim aktima kojima se rokovi čuvanja podataka propisuju s ciljem zaštite prava i interesa zainteresiranih osoba iz ugovora o osiguranju ili  prava i interesa društva za osiguranje, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite prava i sloboda ispitanika.

Osobni podaci koje prikupljamo na temelju izričite privole pojedinca obrađuju se u svrhe određene privolom i čuvaju se do povlačenja privole. Takva privola se može u svakom trenutku povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezinog povlačenja.

Pohranjujemo osobne podatke koji obrađujemo u svrhu promotivnih aktivnosti (na primjer, izvedba nagradnih igara) u skladu s važećim zakonima i odgovarajućim pravilima svake promotivne aktivnosti. do povlačenja privole.

Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonske obveze dokazivanja i pohrane.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Učinkovita zaštita i zaštita vaših osobnih podataka puno nam znači, stoga smo poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i zaštitili ih od neovlaštenog ili nezakonitog korištenja ili obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja vaših osobnih podataka, uključujući:

 • načelo minimalne količine podataka i obrade anonimno, ako je moguće
 • osposobljavanje naših zaposlenika i vanjskih partnera o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših podataka
 • donošenje odgovarajućih disciplinskih mjera za provođenje odgovornosti naših zaposlenika i vanjskog osoblja
 • kontinuirano i sveobuhvatno ažuriranje i testiranje naše sigurnosne tehnologije i mjera
 • pažljiv i odgovoran izbor naših vanjskih partnera
 • korištenje sigurnih poslužitelja za pohranjivanje vaših osobnih podataka
 • imenovanje ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka (DPO)
 • zahtjev dokazivanja identiteta od bilo kojeg pojedinca koji traži pristup osobnim podacima

Obvezujemo se obrađivati osobne podatke na takav način da osiguramo odgovarajuću sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja i slučajnog gubitka uz odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom.

Automatizirana obrada podataka i profiliranje

Vaši osobni podaci biti će predmetom profiliranja prilikom promidžbe i segmentacije klijenata.

Automatizirana obrada i profiliranje koje proizvodi pravne učinke s ciljem sklapanja ugovora o osiguranju bit će korištena u slučaju:

 • utvrđivanja primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja
 • izračuna premije osiguranja s obzirom na prijašnje štete
 • kupovine putem internetske trgovine

Vaše je pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka za potrebe promidžbe (izravnog marketinga) uključujući prigovor na izradu profila za potrebe takvog marketinga.

Gdje nam možete pisati, podnijeti zahtjev ili pritužbu u vezi s rukovanjem vašim osobnim podacima?

Možete nas obavijestiti o svojim zahtjevima koji se odnose na vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka ili vašu pritužbu u vezi s postupanjem s vašim osobnim podacima:

 • na naš besplatni telefonski broj 0800 11 00,
 • na naša adresu: GENERALI zavarovalnica, Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, 10000 Zagreb, te
 • elektronskom poštom na e-mail adresu: info@as.hr .

Za dodatna objašnjenja iz područja obrade osobnih podataka ili pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka u GENERALI zavarovalnica, Podružnica Zagreb također možete kontaktirati našu ovlaštenu osobu (službenika) za zaštitu osobnih podataka izravno na dpo@as.hr.

Ukoliko smatrate da smo obradom vaših osobnih podataka prekršili važeće hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, možete podnije prigovor nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ažurnost Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka kontinuirano ćemo preispitivati, te se one mogu promijeniti i dopuniti. Važeća verzija naše Informacije je uvijek će biti dostupna na našim web stranicama www.as.hr/ioop. Ispisanu verziju ove informacije možete dobiti u sjedištu naše Podružnice, na adresi Draškovićeva 10, Zagreb, ili možete zatražiti da vam je dostavimo u pisanom obliku pozivom na naš besplatni telefon 0800 11 00

Ova Informacija o obradi osobnih podataka vrijedi od 25.5.2018. godine.