Rječnik pojmova

 • Osiguratelj – osiguravajuće društvo kao ugovorna strana u ugovoru o osiguranju života
 • Ponuditelj osiguranja – osoba koja želi sklopiti osiguranje
 • Ugovaratelj osiguranja – osoba koja s Osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju (može biti pravna ili punoljetna fizička osoba)
 • Osiguranik – osoba na čiji se život odnosi osiguranje (ugovartelj i osiguranik ne moraju biti ista osoba)
 • Korisnik osiguranja – osoba kojoj je Osiguratelj obvezan isplatiti osiguranu svotu
 • Ugovor o osiguranju – Čine ga ponuda, polica i opći uvjeti.
 • Premija osiguranja – iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti Osiguratelju
 • Ponuda – pismeni prijedlog Osiguratelju za sklapanje osiguranja života
 • Polica – isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju
 • Osigurana svota – najviši iznos obveze Osiguratelja
 • Osigurnina – iznos koji Osiguratelj isplaćuje prema ugovoru o osiguranju za pojedinačni osigurani slučaj
 • Uzajamno osiguranje – osiguranje dviju osoba istom policom
 • Kapitalizacija – smanjenje osigurane svote i promjena osiguranja u osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije
 • Otkup – prekid osiguranja uz isplatu štednog dijela police umanjenog za troškove